Wedstrijdreglement Publieksprijs voor de Brussels Architecture Prize 2023

Artikel 1: De Brussels Architecture Prize

De Brussels Architecture Prize is een nieuwe tweejaarlijkse architectuurprijs, een initiatief van het Brussels Gewest uitgevoerd door Urban.Brussels in co-productie met A+ Architecture in Belgium, hierna de Organisator genoemd. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Ernest Allardstraat 21/3 B-1000 Brussel, TVA BE0413.518.522, RPM Brussels. Het algemeen reglement van deze wedstrijd is beschikbaar op de website : https://brusselsarchitectureprize.be/nl/reglement/.

Artikel 2: Publieksprijs voor de Brussels Architecture Prize 2023

Er wordt een publieksprijs georganiseerd voor de Brussels Architecture Prize. Het grote publiek kan online stemmen voor een van de genomineerde projecten in overeenstemming met de algemene regels van het vergelijkend onderzoek.

De winnaar van de Publieksprijs Architectuur van Brussel ontvangt een beeldje als trofee. Elke architect en/of opdrachtgever die dat wenst, mag vermelden dat zijn werk bekroond werd of genomineerd werd, op voorwaarde dat de vermelding “Prijs voor Architectuur Brussel 2023 van het Brussels Gewest, in samenwerking met A+ Architecture in België” wordt aangebracht.

Dit reglement voor deelname aan de stemming voor de Publieksprijs (hierna het “reglement” genoemd) is een aanvulling op het Algemeen Reglement van de architectuurprijs Brussel.

Artikel 3: Wie mag er stemmen?

Deelname aan de publieksprijs staat alleen open voor natuurlijke personen die meerderjarig zijn. De deelnemer moet ook een geldig e-mailadres hebben.

Uitgesloten van deelname is eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Architectuurprijs Brussel.

Artikel 4: Verloop van de stemprocedure.

4.1 Deelname aan de stemming voor de People’s Choice Award is alleen mogelijk door het invullen van het stemformulier dat beschikbaar is op https://brusselsarchitectureprize.be/nl/stem/

4.2 De online stemprocedure vindt plaats van 31 augustus 2023 tot en met 5 december 2023 om 23.59 uur. De Organisator behoudt zich het recht om deze data te wijzigen, in welk geval de Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. Indien een dergelijke wijziging noodzakelijk is, zal de Promotor deze op de website https://brusselsarchitectureprize.be/nl/stem/ bekendmaken.

Het project dat de meeste stemmen krijgt, wint de publieksprijs. Bij staking van stemmen wordt de stemperiode bij wijze van uitzondering met 24 uur verlengd om één winnaar te krijgen.

4.3 De deelnemer mag slechts op één project stemmen, ongeacht de categorie waarin het is geselecteerd.

4.4 Alleen individuele inzendingen worden geaccepteerd. Er wordt slechts één inzending per persoon en per e-mailadres aanvaard. Groepsinzendingen zijn niet toegestaan en zijn uitgesloten. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten die desondanks meerdere malen individueel of in groepsverband deelnemen.

4.5 Om een geldige stem uit te brengen dient de deelnemer, naast het stemmen op een genomineerd project, ook de verplichte velden op het stemformulier correct en volledig in te vullen. Bovendien moet de deelnemer zijn stem bevestigen door te klikken op de link die per e-mail naar het in het stemformulier vermelde adres is gestuurd.

Het volgende wordt ongeldig verklaard

  • Vermeldingen die niet volledig zijn ingevuld met de vereiste informatie
  • Inzendingen die een onjuiste of dubieuze identiteit vermelden.
  • Inzendingen die niet voldoen aan de criteria voor deelname in dit reglement.
  • Invoer die niet volgens de bovengenoemde procedure is gevalideerd.

4.6 Deelname aan de stemming impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en van elke redelijke beslissing die de Organisator kan nemen om het goede verloop van de stemming te waarborgen. De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de stemming als gevolg van technische of redactionele fouten in het systeem.

4.7 Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of een redelijk vermoeden van fraude of overtreding van de Regels kan leiden tot de uitsluiting van de deelnemer, zonder dat een voorafgaande waarschuwing vereist is. De deelneming zal dan als onbestaand worden beschouwd. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen iedere persoon die zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik.

Artikel 5: Persoonsgegevens

In het kader van de deelname aan deze wedstrijd verwerkt de Organisator persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring van de vzw Centre d’Information pour l’Architecture, l’Urbanisme et le Design (CIAUD), met maatschappelijke zetel te Ernest Allardstraat 21/3, 1000 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE 0413.518.522, met dien verstande dat de verstrekte gegevens zullen worden gebruikt voor het goede verloop van de wedstrijd en de nieuwsbrief van de A+ architectuur in Belgium.

Artikel 6: Algemeen

6.1 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan personen (deelnemers of niet-deelnemers) of zaken wordt toegebracht in verband met hun deelname aan deze wedstrijd. Hieronder vallen ook technische problemen en/of computerfouten (hardware en software) die het gevolg zijn van deelname aan de wedstrijd. De Organisator is evenmin aansprakelijk indien deelname via de website https://brusselsarchitectureprize.be/fr/vote/ tijdelijk niet beschikbaar of blijvend onmogelijk is of indien de verbinding wordt onderbroken. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de prijs (prijzen) of voor het verlies van de prijs (prijzen).

6.2. Door aan de stemming deel te nemen aanvaardt de deelnemer zonder beperking of voorbehoud alle bepalingen van het reglement en alle beslissingen die door de organisator naar aanleiding van of in het kader van de wedstrijd kunnen worden genomen. De Organisator behoudt zich het recht voor dit reglement te allen tijde te wijzigen. Het reglement en alle wijzigingen daarvan worden bekendgemaakt op de website https://brusselsarchitectureprize.be/fr/reglement/. De nietigverklaring van een bepaling van dit reglement doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

6.3 In geval van een geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd. Elke opmerking of klacht betreffende dit reglement moet per aangetekende brief, uiterlijk vijf werkdagen na afloop van de stemming, worden toegezonden aan het volgende adres A+ architectuur in België. Rue Ernest Allard 21/3 B-1000 Brussel, België.

Regels vastgesteld te Brussel, op 27/08/2023