Reglement

Wat is de Brussels Architecture Prize?

De Brussels Architecture Prize [BAP] is een tweejaarlijkse architectuurprijs, een initiatief van het Brussels Gewest uitgevoerd door Urban.Brussels in co-productie met A+ Architecture in Belgium. Ze werd voor het eerst uitgereikt in 2021 en trapt hiermee af voor een tweede editie.

De BAP in 2023 zal Brussel in de kijker zetten:

 • als metropool met grote ruimtelijke kwaliteiten, waar zowel gevestigde waarden als jonge architecten voet aan de grond krijgen,
 • als een laboratorium voor hedendaagse architectuur en stedenbouw waar innovatieve projecten actief ondersteund worden, en
 • als inspirator voor een stedelijk beleid, ver buiten de regionale grenzen van het Gewest.

De tentoonstellingen A Vision for Brussels: Imagining the Capital of Europe (2007) en Building for Brussels (2012), beide georganiseerd door het Gewest in samenwerking met Architecture Workroom Brussels en Bozar, toonden visies en goede internationale voorbeelden om de metropool Brussel te inspireren. Tien jaar later kan Brussel dankzij een goed architectuurbeleid zelf projecten, visies en praktijken aandragen die zowel nationaal als internationaal gelden als belangrijke inspiratiebron. Vandaag is Brussel een voorbeeld voor Europa op gebied van architecturale kwaliteit, stedenbouwkundige innovatie, renovatie en reconversie, hergebruik en circulair bouwen. Architectuur is daarenboven een sterkhouder binnen de Brusselse economie.

Een prijs is de beste manier om die werken en hun makers te honoreren! Bovendien is deze prijs een aanleiding om het debat over architectuur en stedenbouw op hoog niveau te voeren aangezien het voeding geeft aan het nieuwe narratief waarbij architectuur als discipline een antwoord biedt op de uitdagingen van de hedendaagse metropool.

Met deze prijs gaat Brussel voor excellentie van de architectuurkwaliteit.

De organisatie gebeurt in partnership met CIVA en BOZAR.

Voor wie is de Brussels Architecture Prize?

Deze tweejaarlijkse prijs bekroont recent gerealiseerde projecten van Belgische of buitenlandse architecten in Brussel, en van Brusselse bureaus in Vlaanderen, Wallonië of het buitenland. Elke architect met een bureau in Brussel of ontwerper van een project dat bijdraagt aan de kwaliteit van de hoofdstad, opgeleverd tussen januari 2020 en juni 2023, kan een kandidatuur indienen. Zowel jonge als gevestigde architecten kunnen kandideren met kleine, innovatieve interventies of grote, publieke ingrepen.

Je komt dus in aanmerking als:

 • je architectenbureau gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en een project realiseerde in Brussel, Vlaanderen, Wallonië of het buitenland, opgeleverd of in gebruik genomen tussen januari 2020 en juni 2023, je architectenbureau niet gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar er onlangs wel een project realiseerde, opgeleverd of in gebruik genomen tussen januari 2020 en juni 2023.

Bij het indienen van een groepsproject dient minstens één inschrijver te voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden. Iedere mededinger of iedere groep van mededingers mag maximum drie gerealiseerde projecten indienen. De ingediende realisaties dienen voorgesteld te worden volgens de richtlijnen van dit reglement. De opdrachtgever moet zijn toelating verlenen om mee te dingen naar de Brussels Architecture Prize 2023.

Beoordelingscriteria

Alle projecten moeten voldoen aan volgende criteria:

 • opgeleverd tussen januari 2020 en juni 2023,
 • met een architecturale kwaliteit en/of proceskwaliteit,
 • op een positieve manier bijdragen aan de maatschappij,
 • een specifieke aandacht aan de dag leggen voor duurzaam bouwen in de breder zin van het woord. Hierbij kan het gaan om hergebruik, renovatie/reconversie, passiefbouw, bijdragen aan de circulaire economie, inzetten op hernieuwbare energie, toegankelijkheid en aandacht voor zachte mobiliteit.
 • Indien voor het project een bouwvergunning nodig was voor nieuwbouw, afbraak en heropbouw, of reconversie al dan niet met een uitbreiding: het project moet volledig zijn uitgevoerd in overeenstemming met de vergunning en met inachtneming van de geldende procedures en voorschriften in de vier jaar die voorafgaan aan de uiterste termijn voor het indienen van de aanvraag.

De projecten moeten ingediend zijn voor de uiterste indiendatum van 20 april 2023 om 12am via de website www.brusselsarchitectureprize.be

Renolution

In de editie van dit jaar werden de projecten door Renolution gescreend op het gebied van duurzaamheid en de meest opvallende projecten zullen worden bekroond met de labels * “innovatieve praktijken in circulariteit” en * “voorbeeldpraktijken in circulariteit”. In samenspraak met urban.brussels hield Renolution bij de beoordeling rekening met vijf dimensies  die tegelijkertijd ruimte bieden voor experiment indeze periode van transitie naar een vernieuwde, circulaire bouweconomie.

 • Precisie: Zijn circulaire concepten vertaald in concrete, precieze acties of praktijken?
 • Innovatie: Welke nieuwigheden worden door het project geclaimd?
 • Ambitie: Welk(e) niveau(s) van circulaire ambitie zijn opgenomen?
 • Houding: Worden materiële kringlopen gesloten ?
 • Bewijs: Geeft het dossier ook bewijs van de elementen die het beweert?

Om over voldoende informatie te beschikken, wordt alle kantoren gevraagd de volgende vragen te beantwoorden voor elk ingediend project:

 • Is het ingediende project op een circulaire  manier ontworpen? (1)
 • Hoe zijn de principes van aanpasbaarheid en flexibiliteit in het project verwerkt? Bevat het project het gebruik van hergebruikte, gerecycleerde en/of recycleerbare materialen?Zo ja, welke? (2)
 • Is in het projectontwerp rekening gehouden met de toekomstige ontmanteling van het gebouw en de onderdelen ervan?
 • Is het ingediende project ambitieuzer dan de huidige regelgeving op het gebied van energieprestatievereisten voor gebouwen?
 • Beperkt het project de energievraag?
 • Wekt het project ter plaatse hernieuwbare energie op?

(1)
Een ontwerp dat aanpasbaarheid, schaalbaarheid, flexibiliteit en toekomstige deconstructie mogelijk maakt. Hoe integreert het renovatieproject de principes van circulair ontwerpen om aanpasbaarheid en flexibiliteit van het gebouw en toekomstige deconstructie van het gebouw en zijn componenten mogelijk te maken?

(2)
A
Een ontwerp dat ruimtelijke omkeerbaarheid bevordert: flexibiliteit; polyvalentie van ruimtes; uitbreidbaarheid; mogelijkheid tot onderverdeling in onafhankelijke zones; positionering en grootte van ingangen en doorgangen.
B
Een ontwerp dat technische omkeerbaarheid bevordert: locatie van technische kanalen; dimensionering van technische kanalen en ruimten; aanpasbaarheid van technische installaties.

Categorieën

Je kunt je project indienen voor één van de volgende vier categorieën:

 • Kleine interventie
  architectuurprojecten < 1.000 m2: gebouwen of verbouwingen, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dankzij een intelligent plan, een uitgekiende detaillering, een verantwoord materiaalgebruik of een slimme organisatie het juiste antwoord bieden op de uitdagingen van de hedendaagse grootstad.
 • Grote ingreep
  gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door hun volume, hun programma of hun ambitie de stad hertekenen, er een nieuw gezicht aan geven of een blijvende impact hebben op de kwaliteit en de beleving van de onmiddellijke omgeving.
 • Publieke ruimte
  projecten in de openbare ruimte gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een meerwaarde vormen voor de bewoners en gebruikers, die inzetten op groene mobiliteit, en zo een plek maken voor iedereen. Het gaat hier niet enkel om straten, pleinen en parken, maar ook om semi-publieke ruimtes die zich openstellen voor de buurt en de voorbijganger, en zo op een genereuze manier iets teruggeven aan de wijk en de stad.
 • Extra Muros
  kwalitatief project gebouwd buiten het Brusselse grondgebied (nationaal of internationaal), maar ontworpen door een bureau gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitgaande van de gelaagdheid van een architecturaal project weten we dat ieder project in verschillende categorieën kan gekaderd worden. Een project mag echter slechts binnen één categorie worden ingediend. Daarom vragen we aan de architecten om hun inzendingen duidelijk toe te spitsen op de meest representatieve categorie.

De laureaten worden aangeduid per categorie. Er kan maar één laureaat worden geselecteerd; een ex-aequo laureaatstitel is niet mogelijk.

Naast deze vier categorieën reiken we ook twee eervolle vermeldingen uit:

 • Lifetime Achievement Award
  eervolle vermelding voor een Brussels bureau of architect die dankzij jarenlange inzet positieve veranderingen heeft kunnen teweegbrengen voor Brussel. Het wetenschappelijk comité stelt enkele kandidaten voor en de winnaar wordt gekozen door de leden van de jury. Hiervoor kan je dus geen kandidatuur indienen.
 • Promising Young Architect Award
  eervolle vermelding voor een jong opkomend bureau gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de oprichters niet ouder zijn dan 40 jaar in december 2023.

Internationale jury en wetenschappelijk comité

De jury wordt gekozen door het wetenschappelijk comité. De jury vergadert op uitnodiging van de organisatoren op een aangeduide plaats en tijdstip. Indien de jury in aantal is (minstens 5 personen) om geldig te kunnen beslissen, worden de beraadslagingen aangevat. De jury kan bijgestaan worden door personen die door de organisatoren worden aangeduid; deze personen hebben geen stemrecht. Een jurylid, zijn associé(s), zijn stagiair of naaste familieleden kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. De jury legt bij haar samenkomst haar werkwijze vast, hetzij door onmiddellijke rangschikking, hetzij door achtereenvolgende eliminaties, of een combinatie van beide. Haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De juryvoorzitter is ertoe gehouden het resultaat van de beraadslagingen op te stellen en te ondertekenen samen met een bijzondere commentaar betreffende elk van de werken die een prijs of nominatie hebben bekomen. De jury stelt een rapport op, dat wordt publiek gemaakt. Haar leden zullen gevraagd worden om interviews te geven (schriftelijk, audio of video). Deze opnames kunnen eveneens publiek gemaakt worden. Het feit deel uit te maken van de jury impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement. Indien een jurylid verhinderd is, dient hij/zij in vervanging te voorzien en de naam van de vervanger op tijd mee te delen aan de organisator. Bij de jury’s is telkens een waarnemer van de organisatie en enkele leden van de redactie A+ aanwezig.

De kwaliteit van de jury is recht evenredig met de kwaliteit van de prijs. Daarom worden de selecties gemaakt door een professionele jury in twee fases: 1. selectie genomineerden, 2. selectie laureaten.

De professionele internationale jury is samengesteld uit Belgische en buitenlandse gerenommeerde architecten en sleutelpersonen uit de internationale architectuurwereld met een relatie tot (of liefde voor) Brussel. De jury maakt eerst de voorselectie en herleidt het aantal inzendingen tot een zestal genomineerde projecten per categorie, behalve de Lifetime Achievement Award, daar worden de genomineerde voorgedragen door het wetenschappelijk comité. Daarna kiest de jury uit de genomineerden de laureaten.

De jury bezoekt alle genomineerde projecten en kiest hieruit de winnaars. De jury kiest eveneens uit de inzendingen een laureaat voor de eervolle vermelding voor Promising Young Architect.

Het wetenschappelijk comité bestaat uit volgende personen:

 • Kristiaan Borret (Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest),
 • Yves Schoonjans (Decaan Faculteit Architectuur en Ontwerp, KU Leuven Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent),
 • Audrey Contesse (Directeur van het ICA Institut culturel d’architecture),
 • Nikolaus Hirsch (Artistiek directeur van het CIVA),
 • Marcelle Rabinowicz (Decaan van de Faculteit Architectuur van de ULB La Cambre-Horta),
 • Typhaine Moogin (Cellule Architecture – Fédération Wallonie-Bruxelles).
 • Bety Waknine en Guy Condé-Reis (Urban.Brussels)
 • Lisa De Visscher en Lara Molino (A+)

Een publieksjury kiest, los van alle categorieën, uit de 24-tal genomineerde projecten een favoriet project. Dit gebeurt via informatie op de website van de prijs, via de tentoonstelling en tijdens Archiweek. (zie verder)

Publieksprijs, communicatie en randprogrammatie

In december 2023 vindt de feestelijk prijsuitreiking plaats van de Brussels Architecture Prize 2023. Die zal doorgaan op een unieke locatie, in het bijzijn van alle genomineerden, laureaten, organisatoren, partners en sponsors.

Daarnaast wensen we ook een randprogrammatie uit te bouwen om bepaalde actuele thematieken te belichten en om de verschillende actoren uit de bouwsector samen te brengen. Dit zal zowel gebeuren tijdens de Archiweek (november 2023), als tijdens de week voor de prijsuitreiking (december 2023).

 • De genomineerden projecten zullen te zien zijn op een tentoonstelling tijdens de Archiweek in Brussel (archiweek.urban.brussels). De tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met Urban.Brussels.
 • Er wordt een publieksprijs georganiseerd. Het grote publiek kan online stemmen voor een van de genomineerde projecten. Informatie over die projecten is te vinden in de tentoonstelling, maar ook in filmpjes die over elk project worden gemaakt en op de website van de Brussels Architecture Prize te zien zijn (www.brusselsarchitectureprize.be).
 • Er komen lezingen door de architecten van de genomineerde projecten, in samenwerking met het CIVA. Deze reeks loopt vanaf de Archiweek tot aan de prijsuitreiking.
 • De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden in december 2023, op een unieke locatie. Alle genomineerde projecten zullen er kort worden getoond. Uiteraard is er een receptie, waarop we ook de speciale uitgave A+305, helemaal gewijd aan de BAP, in première zullen voorstellen.

De BAP-website is de officiële wedstrijdwebsite voor inschrijvingen, de weergave van alle inzendingen, algemene communicatie en persberichten: www.brusselsarchitectureprize.be. Deze digitale communicatie wordt verder aangevuld met nieuwsbrieven en berichten op onze eigen sociale media (Instagram en Facebook), net als via de kanalen van onze partners.

Speciale uitgave A+305

Het winternummer van het tijdschrift A+ Architecture in Belgium is volledig gewijd aan de Brussels Architecture Prize 2023. A+305 toont een overzicht van de genomineerden en de laureaten, een portret van de Lifetime Achievement Award en van het jong opkomend bureau dat een eervolle vermelding kreeg. Er is ook plaats voor quotes van de jury, voor een langer artikel dat de architectuur in Brussel duiding geeft en interviews.

De speciale uitgave wordt gepubliceerd in drie afzonderlijke versies: Nederlands, Frans en Engels. De publicatie wordt verspreid op de prijsuitreiking, via het kabinet, Urban en de distributiekanalen van A+ (abonnementen en losse verkoop door verdeling in de boekhandels).

Inschrijving en indienen kandidaturen

De inschrijving verloopt online door het uploaden van je project op www.brusselsarchitectureprize.be op ten laatste 20 April 2023 om 12am.

Je dossier moet de jury in staat stellen de kwaliteit van de realisatie volgens de hierboven vermelde criteria en de meer specifieke categoriecriteria te beoordelen.

Je kiest een categorie voor je inzending (Kleine interventie, Grote ingreep, Publieke ruimte, Extra muros) en vult de gegevens over je project in. Je bezorgt ons bijkomend max. 10 foto’s van het project en een de ingevulde versie van de voorziene template (PDF-formaat, A4, portrait, 5 pagina’s en max. 5 MB in totaal, in het Engels). Bij nominatie, zal dit document als ondersteunde gids gebruikt worden tijdens de door jou gegidste rondleiding eind juni.

De richtlijnen die je helpen bij het inschrijven en uploaden van je projecten, vind je op de website in een printklare versie. Na het correct uploaden van de projecten ontvangen de inschrijvers een online bevestiging.

Met de indiening van de kandidatuur bevestigt de auteur van het project dat de documenten en foto’s van de genomineerde realisaties door de organisator kunnen worden aangewend voor de communicatie rond de projecten (digitale en papieren media) in het kader van de BAP, zonder hiervoor een aanvraag te moeten indienen of toelating te moeten ontvangen. De auteurs van de ingezonden projecten zullen vooraf een regeling treffen m.b.t. de auteursrechten voor de foto’s. Bij de publicatie zal altijd de naam van de realisatie en de auteur vermeld worden, alsmede de naam van de fotograaf (indien tijdig doorgegeven). Voor de gepubliceerde foto’s in A+305 die niet vrij zijn van rechten zal een vergoeding betaald worden aan de fotograaf die over de copyrights beschikt, en dat conform de tarieven van A+ Architecture in Belgium.

Door deel te nemen aan de wedstrijd engageert de architect zich, in geval van nominatie, tot deelname aan debatten over het geselecteerde project die zullen plaatsvinden tussen Archiweek en de prijsuitreiking in de Bozar. Verder bevestigen ze daarbij ook de bereidheid tot het geven van een rondleiding aan de juryleden eind juni in geval van selectie. Alsook bevestigt de auteur met zijn deelname ook zijn bereidheid tot het geven van video interviews of deelname aan eventuele fotosessies voor promotiemateriaal.

Beloning van de laureaten

De organisatie kan rekenen op de steun van een groot aantal sponsors. Het prijzengeld wordt ter beschikking gesteld door organisaties en overheden.

De architecten aangeduid als laureaat in de 4 categorieën van de Brussels Architecture Prize 2023 ontvangen een geldprijs van 4.000 €.* Voor de eervolle vermeldingen Lifetime Achievement Award, en Promising Young Architect, en voor de publiekswinnaar wordt geen geldprijs voorzien.

Alle architecten van de bekroonde realisaties ontvangen bovendien een aandenken onder de vorm van een beeldje. Elke architect en/of opdrachtgever die dit wenst, kan melding maken van het feit dat een gerealiseerd project een prijs of nominatie ontving, op voorwaarde dat hierbij de vermelding ‘Brussels Architecture Prize 2023 van het Brussels Gewest, in samenwerking met A+ Architecture in Belgium’ wordt toegevoegd.

(*) Onder voorbehoud. In functie van de fondsen, ter beschikking gesteld door de officiële instanties, kan de organisatie beslissen de prijswaarden te verminderen.

Timing

1 maart 2023

20 April 2023

Mei – juni 2023

Augustus 2023  

November 2023

November – december 2023

November – december 2023

11 december 2023 

12 December 2023

Lancering van de BAP website / start inzendingen

Deadline inzendingen en aankondiging van de juryleden

bijeenkomst juryleden: analyse, bezoeken en selectie van winnende projecten

aankondiging van de genomineerden en start online voting People’s Choice Award

Archiweek en gegidste rondleidingen van genomineerde projecten

Tentoonstelling

Debatten

Publicatie A+305

Prijsuitreiking in Bozar en aankondiging van de winnaars

Geschillen

Het feit in te schrijven voor de wedstrijd impliceert het zonder voorbehoud aanvaarden van dit wedstrijdreglement en van de onherroepelijke beslissing van de jury. Ieder eventueel geschil in verband met de toekenning van de Brussels Architecture Prize 2023 of de interpretatie van onderhavig reglement zal door de organisatoren worden onderworpen aan het advies of de arbitrage van de Orde van Architecten van België.

Annulering

De organisatoren behouden zicht het recht toe om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren indien het aantal deelnemers of het aantal toe te kennen prijzen ontoereikend wordt geacht.

Wedstrijdadres en informatie

De Brussels Architecture Prize is een tweejaarlijkse architectuurprijs, een initiatief van het Brussels Gewest uitgevoerd door Urban.Brussels in co-productie met A+ Architecture in Belgium.

Brussels Architecture Prize 2023
A+ Architecture in Belgium
Ernest Allardstraat 21/3
B-1000 Brussel
e. info@brusselsarchitectureprize.be
w. www.brusselsarchitectureprize.be